Αποφάσεις συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Απριλίου 2012 – Ημερ. 30/4/2012