Έγκριση Αίτησης και αποτελέσματα Δημόσιας Προσφοράς