Απόφαση για εξαγορά 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Mitsides Point A.D. (Σερβία) – Ημερ. 15/3/2010