Αύξηση της συμμετοχής της Μιτσίδης στο μετοχικό κεφάλαιο της Σερβικής εταιρείας Mitsides Point A.D.στο 91,14% και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Μαρτίου, 2010 – Ημερ. 18/3/2010