Εγκριση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων 2007 – Ημερ. 31/8/2007