Εγκριση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων 2008 – Ημερ. 26/8/2008