Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 24/5/2011 – 29/8/2011