Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων για 22/5/2008 – 9/6/2009 – Ημερ. 10/6/2009