Μελέτη πιθανής εξαγοράς 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Mitsides Point A.D.(Σερβία) – Ημερ. 12/3/2010