Ολοκλήρωση εξαγοράς 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Mitsides Point A.D. – Ημερ.31/5/2010