Προειδοποίηση κερδοφορίας για το 2010 – Ημερ. 17/12/2010