Προειδοποιήση Κερδοφορίας για την περίοδο 01/01/12-30/06/12- Ημερ. 24/8/12