Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 1 Δεκεμβρίου, 2010 – Ημερ. 18/11/2010