Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης για Ετήσια Γενική Συνέλευση και Ετήσιας Εκθεσης 2008 – Ημερ. 2/6/2009