Πολιτική απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση στις 31 Ιουλίου 2018
Στην Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία της ιδιωτικότητας σας και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Αναφορές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε «εμείς», «εμάς», «μας» και «Μιτσίδης» είναι αναφορές στην Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα σας και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα (εφεξής «Δεδομένα» ή «Προσωπικά Δεδομένα») είναι πληροφορίες/στοιχεία τα οποία άμεσα ή έμμεσα  σας ταυτοποιούν και σχετίζονται με εσάς ή με άλλα άτομα.
Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τα είδη των Δεδομένων που συλλέγουμε και πως συλλέγουμε, διαβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα καθώς και τις πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουμε ούτως ώστε να προστατεύονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Επιπρόσθετα, περιέχει πληροφορίες σχετικά με τρίτα μέρη που λαμβάνουν τα Δεδομένα σας καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις τοπικές εφαρμοστέες νομοθεσίες περί προσωπικών δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ.
Παρακαλώ σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται στους:
 • Πελάτες και υποψήφιους πελάτες μας
 • Υποψηφίους εργασίας καθώς και μαθητευομένους (πλήρους και μερικής απασχόλησης)
 • Προμηθευτές και άλλους συνεργάτες και συνεταίρους
 • Επισκέπτες της ιστοσελίδα μας
 
 1. Ποιος έχει την ευθύνη για τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Η Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι δημοσία εταιρεία, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εγγεγραμμένο γραφείο στην Νικηφόρου Φωκά 34-38,1016 Λευκωσία,(Κύπρος). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε την ενότητα Γενικές Πληροφορίες της ιστοσελίδας μας. 
 1. Τι συλλέγουμε και πως το εξασφαλίσουμε
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο πλαίσιο των εργασιών μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή μας ζητάτε πληροφορίες, μέσω του   Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης (CCTV) το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και όταν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μας, παρακαλούμε όπως  επισκεφτείτε την ενότητα Γενικές Πληροφορίες της ιστοσελίδας μας.  
Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
 • Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου ονόματος και επίθετου, διεύθυνσης, αριθμού τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης
 • Στοιχεία ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένης ημερομηνίας γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό δελτίου ταυτότητας και άλλα στοιχεία σχετικά με την ταυτοποίησή σας
 • Οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αριθμών τραπεζικών λογαριασμών, αριθμών πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, και άλλα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την λήψη πληρωμών και την πρόληψη απάτης
 • Στοιχεία σχετικά με επιχειρήσεις, πληροφορίες που μας έχει παρασχεθεί στην πορεία της συμβατικής ή πελατειακής σχέσης μαζί σας και/ή του οργανισμού σας
 • Τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των επισκέψεών σας στην ιστοσελίδα, την διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ΔΠ), εκδοχή και τύπο προγράμματος περιήγησης, τύπο συσκευής, ρυθμίσεις ζώνης ώρας, εκδοχές και τύποι προσθέσεων (plug-in) προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα
 • Πληροφορίες σχετικά με προσλήψεις, συμπεριλαμβανομένων βιογραφικών σημειώσεων, μορφωτικού ή εκπαιδευτικού υπόβαθρου, τίτλου θέσης εργασίας, ιστορικού εργοδότησης και άλλες πληροφορίες σχετικές με πιθανή πρόσληψη
 • Οποιεσδήποτε άλλες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που δύναται να μας παράσχετε κατά την διάρκεια της σχέσης μας
 
 1. Προσωπικά Δεδομένα άλλων ατόμων
Σε περίπτωση κατά την οποία μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με άλλα άτομα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα εν λόγω άτομα αντιλαμβάνονται πως θα χρησιμοποιούνται και θα τυγχάνουν επεξεργάσίας τα Προσωπικά τους Δεδομένα από εμάς. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε τα εν λόγω άτομα για το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και να βεβαιωθείτε ότι έχουν κατανοήσει και αποδεχθεί το πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά τους Δεδομένα. 
 1. Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
 • Εκτέλεση μιας υπηρεσίας: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να διεκπεραιώσουμε και να παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.
 • Παροχή υποστήριξης πελατών/Επικοινωνία μαζί σας: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για διοικητικούς ή λειτουργικούς σκοπούς, για παράδειγμα παροχή υποστήριξης πελατών, για να ανταποκριθούμε ή να χειριστούμε τα ερωτήματα σας, για την αποστολή ερωτηματολογίων σε σας ή την αξιολόγηση από μέρους σας των υπηρεσιών και προϊόντων μας  και την αποστολή πληροφοριών που πιστεύουμε ότι θα σας ήταν χρήσιμες.
 • Δραστηριότητες Εμπορικής Προώθησης (Marketing): Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να λαμβάνεται επικοινωνίες εμπορικής προώθησης για παράδειγμα την αποστολή προσφορών, νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες εμπορικής προώθησης μπορείτε να επιλέξετε την σχετική επιλογή(unsubscribe)  η οποία βρίσκεται σε κάθε επικοινωνία εμπορικής προώθησης.
 • Έρευνες Αγοράς: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχόμενα να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες αγοράς , για παράδειγμα να έχουμε την άποψη σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 
 
 • Για σκοπούς πρόσληψης: Για να αξιολογήσουμε την καταλληλόλητά σας για οποιαδήποτε θέση για την οποία δύναται να καταθέσετε αίτηση (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, στις μαθητείες).
 
 • Βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας: Δύνανται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας(user experience) ενώ χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο των επικοινωνιών μας, και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 
 
 • Για την πρόληψη απάτης και την ανίχνευση οποιωνδήποτε παρανόμων ή ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων: για παράδειγμα, απάτη πιστωτικής κάρτας.
 
 • Ασφάλεια πληροφορικής: Για να προστατεύσουμε την ιστοσελίδα μας, τις διαδικτυακές μας πλατφόρμες, τα δίκτυά μας και τα συστήματα λογισμικού μας.
 
 • Φυσική και Υλική ασφάλεια: Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των υπαλλήλων μας και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις μας και για να προστατεύσομε την περιουσία μας (συμπεριλαμβανομένων μηχανήματων  και εξοπλισμού).
 
 •  Νομικές αξιώσεις: Σε κάποιες περιπτώσεις, δύναται να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να χειριστούμε και επιλύσουμε νομικές διαφορές, για να επιβάλουμε τους όρους οποιασδήποτε σύμβασης, συμφωνίας ή διευθέτησης που έχουμε μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό των ορών χρήσης της ιστοσελίδας μας), ή για να συμμορφωθούμε με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου
 
 1. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων
Για να επεξεργαζόμαστε νόμιμα τα Δεδομένα που περιγράφονται πιο πάνω, βασιζόμαστε σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:
Συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις: Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές, ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις.
Eξάσκηση ή υπεράσπιση δικαστικών ή εξωδικαστικών διαδικασιών.
Για την εκτέλεση σύμβασης: Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης, ήτοι για να παρέχουμε τις  υπηρεσίες μας. Εάν δεν επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τότε δεν θα μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Έννομους επιχειρηματικούς σκοπούς: Δύναται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για τα έννομα συμφέροντά μας, όπως για παράδειγμα να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα και ενημερωτικά δελτία, να βελτιώσουμε και να προωθήσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και για την πρόληψη απάτης.
Η Συγκατάθεσή σας: Σε περιπτώσεις όπου έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, θα χρησιμοποιήσουμε τη νομική βάση της συγκατάθεσης. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο dpo@mitsidesgroup.com 
 1. Πως προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Λαμβάνουμε κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφάλειας για να βοηθήσουμε να προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κοινοποίηση, απώλεια, χρήση ή μεταβολή. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτο παροχέα υπηρεσιών, ο παροχέας θα επιλέγεται προσεκτικά και θα υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων. 
 1. Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε τρίτους
Ενδέχεται να αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρίτους:
 • Παροχείς υπηρεσιών, συνεργάτες, εξωτερικούς συνεργάτες, επιχειρηματικούς συνεταίρου ή πράκτορες μας όπως η πληροφορική υποστήριξη (IT support), υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, σύμβουλους και οποιουσδήποτε άλλους τρίτους προμηθευτές που μας παρέχουν υποστήριξη κατά την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς·
 • Οικονομικά ιδρύματα όπου αυτό είναι απαραίτητο·
 • Επαγγελματίες σύμβουλους και ελεγκτές, όπως για παράδειγμα εξωτερικούς νομικούς σύμβουλους και λογιστές·
 • Δικαστήρια, διαιτητές ή άλλες δικαστικές επιτροπές·
 • Κυβερνητικούς φορείς και αρχές
 
 1. Για πόσο διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα  απαιτείται  για την εκπλήρωσή των σκοπών της συλλογής και της επεξεργασίας. Θα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές, κανονιστικές και λογιστικές μας υποχρεώσεις για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας και την εξάσκηση ή υπεράσπιση δικαστικών ή εξωδικαστικών διαδικασιών.

Καθορίζουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των Δεδομένων σας λαμβάνοντας υπόψιν τον όγκο, την φύση και την ευαισθησία των Δεδομένων, τους πιθανούς κινδύνους από τη μη-εξουσιοδοτημένη χρήση, απώλεια ή κοινοποίηση των Δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας και κατά πόσον οι σκοποί αυτοί είναι δυνατόν να εκπληρωθούν με άλλα μέσα, και εφαρμοστέες νομικές υποχρεώσεις.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Σε ορισμένες  περιπτώσεις ενδεχόμενα να δικαιούστε να:
 • ζητήσετε αντίγραφο των  Δεδομένων σας τα οποία διατηρούμε’
 • ζητήσετε την διόρθωση και/ή διαγραφή των Δεδομένων σας, ή τoν περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας’
 • ανακαλέσετε σε οποιαδήποτε στιγμή  την συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση’
 • ζητήσετε να λάβετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε από μας να διαβιβάσουμε τα εν λόγω Δεδομένα σε άλλους οργανισμούς’
 • υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο του Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση κατά την οποία πιστεύετε ότι τα δικαιώματα σας έχουν παραβιαστεί.  
Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε στο dpo@mitsidesgroup.com 
 1. Cookies

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από διακομιστές της ιστοσελίδας. Επιτρέπουν  στην ιστοσελίδα μας να ανταποκρίνεται σε σας προσωπικά ως άτομα. Επίσης επιτρέπουν στον κάτοχο της ιστοσελίδας να σας ξεχωρίζει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιήσει τις λειτουργίες της με βάση τις ανάγκες σας μέσω της συλλογής και διατήρησης πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελεστούν ως κώδικας ή να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ιών και δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε καμία πληροφορία στο σκληρό σας δίσκο, ακόμη και εάν αποθηκεύουμε cookies εκεί.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποδέχεστε ή όχι τα cookies. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers) αποδέχονται αυτόματα cookies μπορείτε όμως να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας ούτως ώστε να μην αποδέχεστε cookies ή να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού τοποθετηθεί κάποιο cookie. Παρακαλούμε όπως αποταθείτε στις οδηγίες ή στην ενότητα Βοήθεια του φυλλομετρητή σας (help screen) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες και για να καθορίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies.
Σε περίπτωση κατά την οποία επιλέξετε να μην αποδέχεστε cookies ενδεχόμενα να μην  είσαστε σε θέση να απολαύσετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.
Τα δεδομένα τα οποία παράγονται μέσω των cookies στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:
Απολύτως αναγκαία
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά της.
Αναλυτικά/Απόδοση
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα  π.χ. ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι επισκέπτες και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας σε μελλοντικές εκδόσεις π.χ να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες εντοπίζουν ότι χρειάζονται στην ιστοσελίδα.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να σας αναγνωρίζει και να θυμάται τις επιλογές που κάνετε, π.χ. το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και να παρέχουν μία καλύτερη προσωπική εμπειρία.   
Στόχευση ή Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προσφορά περιεχομένου το οποίο είναι πιο σχετικό με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας με την καταγραφή των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε και τους συνδέσμους που ακολουθείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να διαμορφώσουμε  την ιστοσελίδα μας και τις διαφημίσεις σε αυτήν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα σας.
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι κάποια μέρη της ιστοσελίδας μας πιθανόν να μην λειτουργούν ορθά εάν δεν αποδέχεστε τα cookies. 

 1. Διαβίβαση Δεδομένων σε Τρίτες Χώρες
Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Δεδομένα σας σε χώρες οι οποίες δεν παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όπου κριθεί απαραίτητο, θα λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Δεδομένα τυγχάνουν της απαραίτητης προστασίας όπως την χρήση συμφωνιών διαβίβασης Δεδομένων. Σε περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε τέτοιες συμφωνίες ή παρόμοια μέτρα, ενδεχόμενα να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε αντίγραφο ή δείγμα εάν επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@mitsidesgroup.com 
 1. Σύνδεσμοι άλλων Ιστοσελίδων
Η ιστοσελίδα μας κάποιες φορές ενδεχόμενα να  παρέχει συνδέσμους τρίτων ιστοσελίδων. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει αυτές τις ιστοσελίδες. Σε περίπτωση όπου επιλέξετε να επισκεφτείτε μια τέτοια ιστοσελίδα, συμφωνείται ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την διαθεσιμότητα  αυτών των ιστοσελίδων και δεν υιοθετούμε ούτε είμαστε υπεύθυνοί έμμεσα ή άμεσα για:
 • το πως αυτές οι ιστοσελίδες χειρίζονται τα Δεδομένα σας
 • το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων
 • την χρήση αυτών των ιστοσελίδων
Παρακαλούμε όπως ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου  και τους όρους χρήσης σε αυτές τις ιστοσελίδες προτού καταχωρήσετε τα Δεδομένα σας σε αυτές. 
 1. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Δύναται να αλλάξουμε, τροποποιήσουμε ή  να ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν οι αλλαγές που κάνουμε είναι ουσιώδεις, δύναται επίσης να αναρτήσουμε ανακοίνωση σχετικά με τις αλλαγές αυτές. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά για να μένετε ενήμεροι για το πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε. 
 1. Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@mitsidesgroup.com