Όροι Χρήσης

Γενικά
Αυτόν τον ιστότοπο τον διαχειρίζεται η Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, δημόσια εταιρεία, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με έδρα τη Λεωφόρο Νικηφόρου Φωκά 34-38, 1016 Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»). Οι όροι χρήσης (οι «Όροι Χρήσης»), διέπουν τη χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων αυτού του ιστότοπου (στο εξής συλλογικά καλούμενα ως «Ιστότοπος»). Οι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται πλήρως όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου και με τη χρήση του Ιστότοπου, αποδέχεστε ρητά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτούς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, εάν έχετε αντίρρηση σε οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης.

Η Εταρεία μπορεί να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό χωρίς να παρέχει καμία ειδοποίηση. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης για τυχόν επικαιροποιήσεις.

Κατάλληλη χρήση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και υπό την επιφύλαξη όλων των νόμων και κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμφωνείτε ότι δεν θα:

  • δημοσιεύετε οποιοδήποτε υλικό του Ιστότοπου.
  • πωλήσετε, υπεκχώρησετε (sub-license) και / ή προβείτε σε οποιαδήποτε εμπορική χρήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιοδήποτε υλικό του Ιστότοπου.
  • χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι, ή μπορεί να είναι, επιβλαβής στον Ιστότοπο.
  • χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί, ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη, στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση.
  • συμμετέχετε σε οποιαδήποτε εξόρυξη, ή εξαγωγή, ή συλλογή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον Ιστότοπο ή κατά τη χρήση του Ιστότοπου.
  • χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή εμπορική προώθηση μη εξουσιοδοτημένη από την Εταιρεία.

Διανοητική ιδιοκτησία
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η Εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της άδειας εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και υλικού που περιέχονται στον Ιστότοπο και όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται.

Σας παρέχεται περιορισμένη άδεια, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στους Όρους Χρήσης, για σκοπούς πρόσβασης του υλικού που περιέχεται στον Ιστότοπο. 

Ουδεμία εγγύηση.
Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» και η Εταιρεία δεν παρέχει ρητές ή σιωπηρές παραστάσεις ή εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους, σχετικά με τον Ιστότοπο ή το υλικό που περιέχεται σε αυτόν. Επίσης, τίποτα που περιέχεται στον Ιστότοπο δεν θεωρείται ότι περιέχει οποιοδήποτε είδος συμβουλής προς εσάς.

Περιορισμός ευθύνης
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον όρο. Αυτός ο όρος περιορίζει την ευθύνη της Εταιρείας προς εσάς για θέματα που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου.
Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία, ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, τα στελέχη, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί της, θα φέρουν ευθύνη προς εσάς για οτιδήποτε προκύψει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου, και η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών, των στελεχών, διευθυντών και υπαλλήλων της, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ζημία που προκύπτει από ή που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση του Ιστότοπου. 

Αποζημίωση
Με την παρούσα συμφωνείτε ότι θα αποζημιώνετε την Εταιρεία, στο μέγιστο βαθμό από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις υποχρεώσεις, τα έξοδα, τα αιτήματα, τις αγωγές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών εξόδων) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο, με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των Όρων Χρήσης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Παρακαλούμε όπως διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου η οποία εξηγεί πώς η Εταιρεία χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.    

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Ο Ιστότοπος ενδέχεται να συνδέεται και να παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο, οι οποίοι διαχειρίζονται από άλλα μέρη εκτός της Εταιρείας. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστότοπων που ενδέχεται να επισκεφθείτε. Οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την ενημέρωσή σας. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη φύση και το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων και δεν ευθύνεται και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία ή γνώμη που περιέχεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή εφαρμογή τρίτων. Εναπόκειται σε εσάς να διασφαλίσετε και να λάβετε προφυλάξεις ώστε οι συνδέσεις που επιλέγετε ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε να είναι απαλλαγμένες από αντικείμενα όπως ιούς, worms, trojan horses και malware. Η συμπερίληψη συνδέσμων σε ιστότοπους ή εφαρμογές δεν ισοδυναμεί με έγκριση του υλικού των εν λόγω ιστότοπων ή εφαρμογών ή οποιαδήποτε συσχέτιση με τους διαχειριστές.


Ρήτρα διαχωρισμού
Εάν οποιοσδήποτε από τους Όρους Χρήσης συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της ευθύνης κηρυχθεί ότι είναι παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, τότε θα διαχωριστεί από τους Όρους Χρήσης που παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Ωστόσο, η άκυρη διάταξη θα εκτελεστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και θα συμφωνήσετε τουλάχιστον να αποδεχθείτε αποτέλεσμα παρόμοιο με τον άκυρο, μη εφαρμόσιμο ή μη δεσμευτικό όρο, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού αυτών των Όρων Χρήσης.

Ολόκληρη συμφωνία
Οι Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών ειδοποιήσεων και αποποιήσεων που περιέχονται σε στον Ιστότοπο, συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και εσάς σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και αντιλήψεις σε αναφορικά με αυτή.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους Όρους Χρήσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία παρακαλώ στείλτε στο info@mitsidesgroup.com. info@mitsidesgroup.com.