Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης για Ετήσια Γενική Συνέλευση και Ετήσιας Εκθεσης 2007 – Ημερ. 19/5/2008